image
( Allsettle Media Enterprise 003018683-D)

Perjanjian Terma Penggunaan ini berkuatkuasa pada 10 September 2019.

1. Penerimaan

SELAMAT DATANG KE SemuaSettle.

SILA BACA TERMA PENGGUNAAN BERIKUT DENGAN TELITI. Dengan menggunakan dan / atau melayari Laman Web kami, anda bersetuju bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma Penggunaan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma Penggunaan ini, keseluruhan atau sebahagian, sila berhenti menggunakan dan / atau melayari laman web kami dengan segera.

Allsettle Media Enterprise (003018683-D) adalah sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah Undang-undang Malaysia ,kami mengendalikan Laman Web. Terma Penggunaan ini akan dianggap termasuk Dasar Privasi kami dan sebarang Dasar Tambahan. Kami boleh menetapkan atau mengubah mana-mana bahagian atau bahagian hak kami di bawah Terma Penggunaan ini tanpa persetujuan anda atau pemberitahuan. Syarat Penggunaan dan Dasar Privasi merupakan perjanjian undang-undang yang mengikat antara pihak kami dengan anda.

2. Definisi

1. "Akaun" bermaksud akaun berdaftar yang anda perlu cipta jika anda ingin mengakses dan menggunakan sepenuhnya kemudahan dan ciri-ciri Laman Web, sama ada sebagai Pengguna Perkhidmatan atau Khidmat Profesional;

2. "Polisi Tambahan" bermaksud mana-mana dan semua peraturan operasi lain, dasar, dan / atau garis panduan sebagai tambahan kepada Syarat Penggunaan, yang boleh mentadbir penggunaan Laman Web dan yang akan diberitahu kepada anda dari semasa ke semasa;

3. “Servis SemuaSettle ” bermaksud kemudahan yang disediakan oleh Laman Web termasuk tetapi tidak terhad kepada (i) menerima permintaan Pengguna Perkhidmatan dan menyebarkannya kepada Khidmat Profesional; (ii) memudahkan Khidmat Profesional untuk membuat sebut harga kepada Pengguna Perkhidmatan; (iii) memudahkan Pengguna Perkhidmatan dan Khidmat Profesional untuk membuat hubungan; (iv) menyelenggara profil Khidmat Profesional; dan (v) apa-apa perkhidmatan sampingan lain atau yang berkaitan;

4. "Kata laluan" bermaksud kata laluan yang anda perlu cipta, sediakan dan gunakan untuk mencipta dan menggunakan Akaun;

5. "Servis" bermaksud perkhidmatan profesional yang ditawarkan dan / atau yang diberikan oleh Khidmat Profesional dalam perniagaan kepada Pengguna Perkhidmatan;

6. "Pengguna Perkhidmatan" bermaksud mana-mana individu atau syarikat yang telah (i) guna atau layari Laman Web; dan / atau (ii) mengemukakan permintaan untuk perkhidmatan profesional yang ditawarkan oleh Khidmat Profesional melalui Laman Web, untuk menerima sebut harga, tanpa mengira sama ada Pengguna Perkhidmatan tersebut akhirnya mengupah atau tidak mengupah Khidmat Profesional melalui Laman Web;

7. "Khidmat Profesional" bermaksud mana-mana individu atau syarikat yang telah mendaftar untuk menawarkan Perkhidmatan mereka kepada orang awam dan kepada Pengguna Perkhidmatan melalui Laman Web;

8. "Terma Penggunaan" merujuk kepada Terma Penggunaan, Dasar Privasi dan sebarang Dasar Tambahan yang mungkin diubah suai dari semasa ke semasa;

9. “Pengguna” atau “anda”, yang berkenaan, bermaksud seseorang yang mengakses, menggunakan, dan / atau menyertai Laman Web dalam mana-mana cara, sama ada sebagai Pengguna Perkhidmatan atau Khidmat Profesional; dan

10. "Laman Web" bermaksud (i) laman web yang mengandungi domain www.semuasettle.com dan mana-mana microsite lain yang berkaitan dan / atau aplikasi mudah alih atau web yang dimiliki dan dikendalikan oleh SemuaSettle yang mungkin atau mungkin tidak mempunyai nama yang sama; dan (ii) apa-apa yang berkaitan atau kemudahan atau fungsi sampingan seperti e-mel, SMS, surat berita, pemberitahuan atau komunikasi atau kandungan lain.

3. Fungsi dan Tujuan

Anda mengakui bahawa Laman Web berfungsi sebagai platform dalam talian untuk Pengguna Perkhidmatan berhubung dengan Khidmat Profesional bagi tujuan berurus niaga untuk menerima dan menyediakan Perkhidmatan. SemuaSettle sendiri bukannya satu entiti Khidmat Profesional atau Pengguna Perkhidmatan.

4. Perwakilan Pengguna

Dengan menggunakan atau menyertai Laman Web, anda mewakili, waran dan menjalankan:

1. anda sekurang-kurangnya berusia lapan belas (18) tahun;

2. anda adalah atau berniat menjadi sama ada Khidmat Profesional atau Pengguna Perkhidmatan

3. anda mempunyai kuasa untuk memasuki dan menerima Terma Penggunaan ini

4. semua pendaftaran atau maklumat lain yang anda perlu kemukakan untuk mendapat akses penuh Laman Web untuk tujuan anda sebagai Khidmat Profesional atau Pengguna Perkhidmatan adalah benar dan tepat dan anda akan mengekalkan ketepatan maklumat tersebut;

5. penggunaan anda terhadap Laman Web dan Perkhidmatan yang ditawarkan melalui Laman web ini tidak melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang tertakluk ke atas anda; dan

6. anda bersetuju untuk membuat pembayaran, jika diperlukan, untuk sebarang Perkhidmatan yang diminta melalui penggunaan Laman Web (jika ada)

5. Lesen Akses

SemuaSettle dengan ini memberikan anda lesen yang tidak eksklusif, dan boleh dibatalkan daripada mengguna Laman Web seperti yang dinyatakan di dalam Terma Penggunaan ini, dengan syarat bahawa:

1. anda tidak akan menyalin, mengedar, atau menghasilkan karya terbitan Laman web dalam mana-mana medium tanpa kebenaran bertulis daripada SemuaSettle terlebih dahulu;

2. anda tidak akan mengubah mana-mana bahagian Laman Web selain daripada yang diperlukan untuk menggunakan Laman Web bagi tujuan yang dimaksudkan; dan

3. anda sebaliknya akan bertindak mengikut Terma Penggunaan ini dan dengan semua undang-undang yang berkenaan.

6. Akaun

1. Anda boleh menggunakan dan melayari Laman Web tanpa mendaftarkan atau memberikan butiran peribadi anda. Walau bagaimanapun, untuk mengakses dan menggunakan kemudahan dan ciri lengkap Laman Web, anda mungkin dikehendaki untuk mencipta Akaun. Untuk mencipta Akaun, anda mesti menyediakan dan menyerahkan nama anda, alamat e-mel dan / atau buat Kata Laluan. Anda juga boleh menyediakan maklumat pilihan tambahan mengikut budi bicara anda, yang tidak diperlukan untuk membuat Akaun tetapi akan membantu SemuaSettle memberikan anda pengalaman yang lebih khusus apabila menggunakan Laman Web.

2. Anda bertanggungjawab sepenuhnya dalam melindungi Kata Laluan anda dan hendaklah menyimpan Kata Laluan anda pada setiap masa. Anda bertanggungjawab ke atas semua aktiviti yang berlaku pada Akaun anda dan anda hendaklah memberitahu SemuaSettle dengan serta-merta tentang apa-apa pelanggaran keselamatan atau penggunaan mana-mana Akaun anda yang tidak dibenarkan. Begitu juga, anda tidak boleh menggunakan Akaun orang lain tanpa izin. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menyalahtafsirkan diri anda atau menampilkan diri anda sebagai pengguna lain di Laman Web dan / atau Perkhidmatan yang ditawarkan melalui Laman Web. Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa SemuaSettle tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian anda yang disebabkan oleh penggunaan Akaun anda tanpa kebenaran. Walau bagaimanapun, anda mungkin bertanggungjawab terhadap kerugian SemuaSettle atau pihak lain akibat daripada penggunaan yang tidak sah.

3. Di samping itu dan berkaitan dengan penggunaan Akaun anda, anda mengakui dan bersetuju bahawa:

1. Anda tidak akan menyalin atau mengedar mana-mana bahagian Laman Web di mana-mana medium tanpa kebenaran bertulis daripada SemuaSettle terlebih dahulu;

2. Anda tidak akan mengubah mana-mana bahagian Laman Web selain daripada yang diperlukan untuk menggunakan Laman Web bagi tujuan yang dimaksudkan;

3. Anda akan memberikan maklumat yang tepat dan lengkap apabila mencipta Akaun anda;

4. Anda tidak boleh menggunakan apa-apa sistem automatik, termasuk tetapi tidak terhad kepada, “robot”, “labah-labah”, “pembaca luar talian”, dan sebagainya, untuk mengakses Laman Web bagi tujuan apa pun tanpa kelulusan bertulis daripada SemuaSettle;

5. Anda tidak boleh secara manual atau automatik mengumpul maklumat Khidmat Profesional atau Perkhidmatan Pengguna, termasuk tetapi tidak terhad kepada, nama, alamat, nombor telefon, atau alamat e-mel, menyalin teks yang dipelihara hak cipta, atau sebaliknya menyalahgunakan maklumat atau kandungan Laman Web, termasuk tetapi tidak terhad kepada, penggunaan pada site “cermin”, kompetitif, atau pihak ketiga;

6. Anda tidak akan dengan apa cara menghantar lebih banyak permintaan mesej kepada server SemuaSettle, atau mana-mana server anak syarikat atau affiliate SemuaSettle, dalam tempoh tertentu daripada kemampuan manusia menghasilkan dalam tempoh yang sama dengan menggunakan pelayar web dalam talian konvensional; dengan syarat, bagaimanapun, bahawa pengendali enjin carian awam mungkin menggunakan labah-labah atau robot untuk menyalin bahan dari laman web ini bagi tujuan tunggal untuk menjadikan carian indeks bahan boleh didapati secara umum, tetapi bukan cache atau arkib bahan tersebut. SemuaSettle mempunyai hak untuk membatalkan pengecualian ini sama ada secara umum atau dalam kes tertentu;

7. Anda tidak akan merekrut, meminta, atau menghubungi melalui mana-mana medium, mana-mana Khidmat Profesional atau Pengguna Perkhidmatan untuk pekerjaan atau kontrak perniagaan yang tidak bergabung dengan SemuaSettle tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada SemuaSettle;

8. Anda tidak akan mengambil apa-apa tindakan yang (i) tidak munasabah atau, dalam pertimbangan tunggal SemuaSettle, boleh membebankan infrastruktur Laman Web; (ii) mengganggu atau cuba mengganggu operasi Laman Web atau mana-mana penyertaan pihak ketiga dalam Laman Web; atau (iii) memintas langkah-langkah yang digunakan SemuaSettle bagi mencegah atau menyekat akses ke Laman Web; dan

9. Anda bersetuju untuk tidak mengumpul atau menuai data yang boleh dikenalpasti secara peribadi, termasuk tanpa had, nama atau maklumat Akaun lain, dari Laman Web, atau untuk menggunakan sistem komunikasi yang disediakan oleh Laman Web untuk apa-apa tujuan komersial.

7. Kandungan Yang Dihantar Anda - Larangan, Perwakilan dan Waranti

1. Anda tidak boleh memuat naik, menyiarkan, menghantar, memindahkan, menyebarkan, mengedar, atau memudahkan pengedaran apa-apa kandungan, termasuk teks, imej, video, bunyi, data, maklumat, atau perisian, ke mana-mana bahagian Laman Web termasuk tetapi tidak terhad kepada (i) profil anda; (ii) penyiaran Perkhidmatan anda; (iii) penyiaran Perkhidmatan yang anda inginkan; atau (iv) penyiaran sebarang pendapat atau ulasan berkaitan dengan Laman Web, Perkhidmatan, Khidmat Profesional, atau Pengguna Perkhidmatan (secara kolektif dirujuk sebagai “Kandungan yang Dihantar”) yang

1. menyalahtafsirkan apa pun sumber yang anda siarkan, termasuk penyamaran individu atau entiti lain yang salah atau maklumat biografi yang tidak tepat untuk mana-mana Khidmat Profesional, menyediakan atau membuat pautan ke laman web lain yang melanggar Terma Penggunaan ini, berniat untuk membahayakan atau mengeksploitasi mana-mana individu dalam apa cara sekalipun, atau mengumpul maklumat peribadi seseorang tanpa persetujuan individu berkenaan;

2. mencabul privasi seseorang dengan cuba menuai, mengumpul atau menggunakan atau menerbitkan mana-mana maklumat mereka tanpa pengetahuan dan persetujuan mereka;

3. mengandungi kepalsuan atau salah nyata yang boleh merosakkan SemuaSettle atau mana-mana pihak ketiga;

4. berbaur lucah, gangguan, kebencian, haram, fitnah, ancaman, bersifat diskriminasi, perkauman, budaya, atau etnik; menghasut, menganjurkan, atau menyiarkan pornografi, kelucahan, kotor, tidak senonoh, ketaksuban, perkauman atau keganasan, menggalakkan kelakuan yang akan dianggap sebagai kesalahan jenayah, menimbulkan tanggungan sivil atau melanggar mana-mana undang-undang, menggalakkan perkauman, kebencian atau apa-apa kemusnahan fizikal terhadap mana-mana kumpulan atau individu, mengandungi kelucahan, keganasan atau hal perkara yang tidak sesuai;
5. secara keseluruhan atau sebahagian hak cipta yang dipelihara, rahsia perdagangan yang dilindungi atau jika tidak tertakluk kepada hak milik pihak ketiga, termasuk privasi dan hak publisiti, melainkan jika anda adalah pemilik hak tersebut atau mempunyai kebenaran daripada pemilik yang sah untuk menyiarkan bahan dan memberikan SemuaSettle semua hak lesen di dalamnya;

6. berniat untuk mengancam, mengikut, memfitnah, menipu, merendahkan, mengorbankan atau mengugut individu atau kumpulan individu untuk apa-apa sebab atau untuk menghasut atau menggalakkan sesiapa sahaja untuk berbuat demikian;

7. berhasrat untuk membahayakan atau mengganggu komputer pengguna lain atau akan membolehkan orang lain mengakses perisian atau memintas keselamatan di laman web secara haram atau server melalui sebarang cara;

8. mengiklan atau mendapatkan perniagaan yang tidak berkaitan dengan atau yang sesuai untuk Laman Web (seperti yang ditentukan oleh SemuaSettle dalam budi bicara mutlaknya);

9. mengandungi atau boleh dianggap sebagai “surat sampah”, “spam”, “surat berantai”, “skim piramid”, “pemasaran affiliate” atau iklan komersil yang tidak dibenarkan;

10. mengandungi iklan untuk skim ponzi, kad diskaun, kaunseling kredit, kaji selidik dalam talian atau pertandingan dalam talian;

11. mengedar atau mengandungi virus atau sebarang teknologi lain yang boleh membahayakan SemuaSettle, atau kepentingan atau harta benda Pengguna SemuaSettle;

12. mengandungi pautan ke perkhidmatan komersil atau laman web lain, kecuali seperti yang dibenarkan menurut Terma Penggunaan;

13. kandungan bukan tempatan atau tidak relevan;

14. mengandungi kandungan yang serupa dengan Posting terbuka lain yang telah anda catatkan, atau menggunakan apa-apa bentuk peranti automatik atau program komputer yang membolehkan penyerahan Posting tanpa persetujuan SemuaSettle secara bertulis.

2. Anda tidak akan menghantar mesej kepada pengguna lain yang anda telah hubungi melalui Laman Web yang mengandungi:

1. tawaran untuk membuat pemindahan wang negara atau antarabangsa dalam jumlah yang melebihi harga yang diminta perkhidmatan, dengan niat untuk meminta bayaran balik mana-mana bahagian pembayaran; atau

2. pengiklanan atau pemasaran sesuatu perkhidmatan yang tidak sah (i) tidak ditawarkan di Laman Web; atau (ii) ditawarkan pada laman web lain.

3. Semasa menggunakan Laman Web, anda tidak boleh:

1. siarkan kandungan atau item dalam mana-mana kategori atau bahagian yang tidak sesuai di Laman Web;

2. melanggar sebarang undang-undang, hak pihak ketiga, Dasar Akaun, atau sebarang peruntukan Terma Penggunaan, seperti larangan yang dinyatakan di atas;

3. gagal menyerahkan bayaran untuk Perkhidmatan yang dibeli oleh anda, melainkan jika Khidmat Profesional mengubah perihal Perkhidmatan secara material selepas anda bersetuju untuk Perkhidmatan tersebut, membuat ralat tipografi yang jelas, atau anda tidak dapat mengesahkan identity Khidmat Profesional;

4. gagal melaksanakan Perkhidmatan yang dibeli daripada anda, melainkan jika Pengguna Perkhidmatan gagal mematuhi syarat-syarat yang dipersetujui bersama;

5. mengelak atau memanipulasi sebarang struktur yuran atau proses bil yang mungkin kita ada atau laksanakan;

6. menyiarkan kandungan palsu, tidak tepat, mengelirukan, atau memfitnah (termasuk maklumat peribadi mana-mana Pengguna laman web);

7. mengambil sebarang tindakan yang boleh melemahkan apa-apa ciri yang SemuaSettle ada atau mungkin datang untuk tujuan Laman Web; atau

8. meninggalkan apa-apa maklum balas yang tidak benar atau tidak sesuai tentang Khidmat Profesional dan anda hendaklah sentiasa berhati-hati dalam membuat apa-apa maklum balas.

4. Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas Kandungan yang Dihantar sendiri dan akibat daripada penyiaran atau penerbitannya. Anda dengan ini mengesahkan, mewakili, dan / atau menjamin bahawa:

1. anda memiliki atau mempunyai lesen, hak, persetujuan, dan kebenaran untuk menggunakan dan memberi kuasa kepada SemuaSettle untuk menggunakan semua paten, tanda dagangan, rahsia perdagangan, hak cipta atau lain-lain hak proprietari dalam dan kepada mana-mana dan semua Kandungan yang Dihantar;

2. anda mempunyai persetujuan bertulis, pelepasan, dan / atau kebenaran setiap individu yang boleh dikenal pasti di dalam Kandungan yang Dihantar untuk menggunakan nama atau kesamaan masing-masing dan setiap individu yang dikenal pasti itu; dan

3. anda bersetuju untuk membayar semua royalti, yuran, dan lain-lain wang yang terhutang oleh mana-mana individu oleh sebab mana-mana Kandungan yang Dihantar oleh anda ke atau melalui Laman Web.

5. Anda mengekalkan semua hak pemilikan anda dalam Kandungan yang Dihantar. Anda dengan ini memberi, dan anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai hak untuk memberikan kepada SemuaSettle lesen yang kekal, di seluruh dunia, tidak eksklusif, tanpa royalti, dan boleh dipindah milik untuk memaut, menggunakan, mengeluarkan semula, mengedar, memformat semula, menterjemah, menyediakan karya derivatif, memaparkan, dan melaksanakan Kandungan yang Dihantar yang berkaitan dengan Laman Web dan operasi perniagaan SemuaSettle (dan anak syarikat), termasuk tanpa batasan, untuk promosi dan pengagihan semula mana-mana bahagian atau semua Laman Web (dan sebarang karya terbitan dalam mana-mana format media dan melalui mana-mana saluran media).

6. Anda juga dengan ini memberikan setiap pengguna Laman Web lesen tidak eksklusif untuk mengakses Kandungan yang Dihantar anda melalui Laman Web, dan untuk membaca dan menggunakan, Kandungan yang Dihantar tersebut seperti yang dibenarkan melalui fungsi Laman Web dan di bawah Terma Penggunaan ini.

8. SemuaSettle - Penafian dan Hak untuk Membuang Kandungan yang Dihantar

1. SemuaSettle tidak menyokong apa-apa Kandungan yang Dihantar atau mana-mana pendapat, cadangan, atau nasihat yang disediakan oleh mana-mana pengguna dan SemuaSettle secara jelas menafikan sebarang dan semua liabiliti yang berkaitan dengan semua Kandungan yang Dihantar.

2. SemuaSettle tidak membenarkan aktiviti pelanggaran hak cipta dan pelanggaran hak harta intelek di Laman Web, dan SemuaSettle akan membuang sebarang Data atau Kandungan yang Dihantar dalam satu-satunya budi bicara, apabila dimaklumkan atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pelanggaran telah berlaku, tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada pengguna yang telah disyaki telah melakukan pelanggaran tersebut. SemuaSettle boleh mengambil apa-apa tindakan atau langkah yang difikirkan patut dalam satu-satunya budi bicara terhadap individu itu.

3. SemuaSettle berhak mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya dalam menentukan sama ada apa-apa Data atau Kandungan yang Dihantar adalah sesuai dan mematuhi Terma Penggunaan ini untuk sebarang dan semua pelanggaran.

4. Anda mengakui dan memahami bahawa apabila menggunakan Laman Web, anda akan terdedah kepada Kandungan yang Dihantar:

1. dari pelbagai sumber dan SemuaSettle tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan, kegunaan, keselamatan, atau hak harta intelek atau yang berkaitan dengan Kandungan yang Dihantar tersebut; dan

2. yang mungkin tidak tepat, menyinggung perasaan, tidak senonoh, atau tidak setuju, dan anda bersetuju dan dengan ini mengetepikan mana-mana hak atau hak yang adil atau remedi yang anda ada atau mungkin telah menentang SemuaSettle, dan bersetuju untuk menanggung rugi dan menganggap SemuaSettle, pemiliknya, ahli, pengurus, pengendali, pengarah, pegawai, ejen, sekutu, dan / atau pemberi lesen, adalah tidak berbahaya sepenuhnya yang dibenarkan undang-undang mengenai semua perkara yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web anda.

5. Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas foto, profil dan lain-lain kandungan, termasuk, tanpa batasan, Kandungan yang Dihantar, yang anda terbitkan atau paparkan di atau melalui Laman Web, atau hantarkan kepada pengguna laman web lain. Anda memahami dan bersetuju bahawa SemuaSettle boleh, mengikut budi bicaranya sendiri dan tanpa menanggung apa-apa liabiliti, semak dan padam atau turunkan sebarang Kandungan yang Dihantar yang melanggar Terma Penggunaan ini atau yang mungkin menyinggung, menyalahi undang-undang, atau yang mungkin melanggar hak, merbahaya, atau mengancam keselamatan Pengguna laman web atau orang lain.

9. Khidmat Profesional

1. Jika anda seorang individu menggunakan Laman Web dan / atau mendaftar Akaun sebagai Khidmat Profesional, anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai kuasa untuk mengikat individu dan / atau syarikat yang bertanggungjawab dan menjalankan perniagaan sebagai Khidmat Profesional dan penerimaan anda terhadap Terma Penggunaan ini akan dianggap penerimaan oleh Khidmat Profesional tersebut.

2. Dengan mendaftar, atau mencipta Akaun di Laman Web sebagai seorang Khidmat Profesional, anda bersetuju dan berjanji untuk mematuhi dengan apa-apa permintaan untuk maklumat bagi tujuan mengesahkan kesahihan, legitimasi, kelakuan dan cara yang betul dalam penubuhan (i) perniagaan, syarikat atau operasi anda; dan / atau (ii) penyediaan Perkhidmatan anda.

3. Khidmat Profesional tidak boleh:

1. daftar atau senaraikan di Laman Web dalam kategori Perkhidmatan yang tidak mereka tawarkan atau yang tidak relevan kepada atau tidak sesuai untuk Perkhidmatan yang mereka tawarkan;

2. memberi lokasi yang salah di mana mereka akan menyediakan Perkhidmatan;

3. memasukkan jenama pihak ketiga atau lain-lain kata kunci yang tidak sesuai di dalam Profil, tajuk atau mana-mana siaran, mesej atau penyerahan yang dibuat di dalam atau melalui Laman Web;

4. menggunakan tajuk, perkataan atau frasa yang tidak tepat dalam menerangkan Perkhidmatan yang mereka sediakan;

5. memasukkan sebarang maklumat dalam Profil mereka yang berbentuk penipuan atau tidak betul;

6. berbuat apa-apa demi mengelakkan sebarang bayaran yang SemuaSettle kenakan;

7. melakukan penipuan atau salah laku pada mana-mana promosi atau perkongsian yang SemuaSettle jalankan;

8. menggunakan Profil mereka atau Laman Web untuk mempromosikan (i) produk atau barangan; (ii) Perkhidmatan yang tidak ditawarkan oleh Khidmat Profesional melalui Laman Web; (iii) Perkhidmatan di bawah kategori yang tidak diiktiraf di Laman Web; (iv) mana-mana laman web, perkhidmatan, produk, parti atau apa-apa benda yang secara langsung berkaitan dengan Perkhidmatan mereka atau selainnya dilarang oleh SemuaSettle mengikut budi bicara mutlaknya dari semasa ke semasa; atau (iv) apa-apa perkhidmatan yang mungkin dilarang di bawah undang-undang; 9. meminta Pengguna Perkhidmatan atau mana-mana individu untuk membayar atau berbuat apa-apa yang tidak dibenarkan secara khusus oleh Terma Penggunaan ini atau oleh SemuaSettle kerana ia boleh mengikut budi bicara mutlaknya dari masa ke semasa;

10. menawarkan atau meminta sebarang Perkhidmatan atau melakukan apa-apa perkara yang melanggar Terma Penggunaan, Dasar Privasi atau mana-mana undang-undang.

10. Pengguna Perkhidmatan

1. Pengguna Perkhidmatan tidak boleh:

1. komited untuk membeli atau menggunakan Perkhidmatan tanpa niat membayar perkhidmatan tersebut;

2. mendaftar, meminta atau berunding harga, mengguna, atau sebaliknya meminta Perkhidmatan (i) tanpa niat tulen pada masa tingkah laku sedemikian berikutan dengan penggunaan anda atau bayaran untuk Perkhidmatan; (ii) untuk tujuan menggunakan harga, petikan atau maklumat lain yang diterima untuk kegunaan komersial atau kompetitif, perniagaan atau tujuan perisikan pasaran atau tinjauan umum; atau (iii) sebarang penggunaan bukan peribadi lain;

3. meminta atau bersetuju untuk membeli Perkhidmatan apabila (i) anda tahu, mempunyai sebab untuk mempercayai atau telah diberitahu bahawa anda tidak memenuhi syarat Khidmat Profesional; atau (ii) dengan niat menyebabkan gangguan, melakukan penipuan atau tujuan lain yang menyakitkan hati atau menyalahi undang-undang.

2. Sebagai Pengguna Perkhidmatan, anda digalakkan untuk merujuk kepada Garis Panduan Sewa dan bersikap munasabah dan bebas penghakiman, budi bicara dan penjagaan dalam memutuskan untuk mengambil dan melibatkan diri dengan seorang Khidmat Profesional.

11. Tiada Kerahsiaan

Tanpa menjejaskan Dasar Privasi, anda mengakui dan bersetuju bahawa SemuaSettle tidak menjamin apa-apa kerahsiaan berkenaan dengan mana-mana Kandungan yang Dihantar oleh pengguna, termasuk tanpa batasan, Profil anda atau maklumat yang disampaikan, dihantar atau dikongsi oleh anda, yang dihoskan dan / atau diterbitkan di Laman Web.

12. Pengubahsuaian kepada Syarat Penggunaan atau Dasar

SemuaSettle berhak, mengikut budi bicaranya sendiri, untuk menukar, mengubah suai atau meinda Terma Penggunaaan dan apa-apa dokumen lain yang diperbadankan dengan rujukan pada bila-bila masa. Anda bertanggungjawab untuk mengkaji semula Terma Penggunaan untuk sebarang perubahan. Penggunaan laman web susulan sebarang pindaan kepada Terma Pengunaan akan menandakan persetujuan anda kepada dan menerima sebarang Terma Penggunaan yang diubahsuai. Jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi terma ini atau mana-mana Terma Penggunaan yang akan datang, jangan menggunakan atau mengakses Laman web.

13. Penamatan

1. SemuaSettle berhak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah atau menamatkan, secara sementara atau secara kekal, Laman Web atau mana-mana bahagiannya dengan atau tanpa notis mengikut budi bicaranya sendiri. Anda bersetuju bahawa SemuaSettle tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau pemberhentian perkhidmatan SemuaSettle.

2. Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa SemuaSettle dalam satu dan satu budi bicara mutlak mempunyai hak tetapi bukan kewajipan untuk memadam, menamatkan atau menyahaktifkan Akaun anda, menyekat e-mel atau alamat IP anda, membatalkan Laman Web atau menamatkan akses anda atau penyertaan dalam penggunaan Laman Web atau mana-mana bahagiannya, atau membuang dan memadam sebarang Kandungan yang Dihantar di Laman Web dengan serta-merta dan tanpa notis dan atas sebab yang mungkin tidak wajib untuk didedahkan.

3. Apabila Akaun anda ditamatkan, hak anda untuk mengambil bahagian dalam Laman web dalam apa-apa cara akan ditamatkan secara automatik.

4. Ketika penamatan perkara berikut akan berlaku:

1. Akaun anda akan dilumpuhkan dan anda mungkin tidak diberikan akses kepada Akaun anda atau mana-mana fail atau data lain yang terkandung dalam Akaun anda. Walau bagaimanapun, baki data sedemikian mungkin kekal dalam sistem SemuaSettle;

2. semua lesen yang diberikan kepada anda akan segera ditamatkan;

3. SemuaSettle tidak akan bertanggungjawab ke atas anda atau mana-mana pihak ketiga bagi sebarang penamatan akses anda ke Laman Web. SemuaSettle mengekalkan hak untuk menggunakan apa-apa data yang dikumpulkan daripada penggunaan Laman Web oleh anda; dan

4. semua lesen berkaitan yang telah anda berikan kepada SemuaSettle hendaklah terus berkuatkuasa bagi maksud yang disebut terdahulu. SemuaSettle tidak diwajibkan untuk memulangkan apa-apa Kandungan yang Dihantar kepada anda. Semua terma dan syarat dan hak dalam memihak kepada SemuaSettle akan bertahan dan tidak tamat tempoh bagi manfaat penuh SemuaSettle.

5. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menganggap SemuaSettle, dan pegawai-pegawainya, pengurus, ahli, ahli gabungan, pengganti, penerima, pengarah, ejen, pembekal, dan pekerja adalah tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang berpatutan dan kos mahkamah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau yang timbul daripada penamatan.

14. Hak Harta Intelek

1. Kandungan di Laman Web (tidak termasuk Kandungan yang Dihantar), termasuk tanpa batasan, teks, perisian, skrip, grafik, gambar, bunyi, muzik, video, ciri interaktif dan sebagainya (“Data”) dan tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan logo yang terkandung di dalamnya (“Tanda”), dimiliki oleh SemuaSettle atau yang berkaitan perbadanan SemuaSettle ("Kumpulan"), tertakluk kepada hak cipta dan lain-lain hak harta intelek di bawah undang-undang dan konvensyen antarabangsa. Data dan / atau Tanda tersebut adalah atau mungkin dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan dan undang-undang lain, dan SemuaSettle atau Kumpulan memiliki dan mengekalkan semua hak dalam Data dan Tanda tersebut. Semua tanda niaga lain, nama dan logo di laman web ini adalah hak milik pemilik masing-masing.

2. Data di Laman Web disediakan kepada anda untuk maklumat anda dan penggunaan peribadi sahaja dan tidak boleh digunakan, disalin, diterbitkan semula, diedarkan, dihantar, disiarkan, dipaparkan, dijual, dilesenkan, atau dieksploitasi untuk sebarang tujuan lain tanpa apa-apa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemilik masing-masing.

3. SemuaSettle atau Kumpulan memegang semua hak yang tidak diberikan secara nyata dalam Laman Web dan Data. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan, menyalin, atau mengedarkan, mana-mana Data selain dari yang dibenarkan dengan nyata di sini, termasuk sebarang penggunaan, penyalinan, atau pengedaran Kandungan yang Dihantar yang diperoleh melalui Laman Web untuk sebarang Tujuan komersil. Jika anda memuat turun atau mencetak salinan Data untuk penggunaan peribadi, anda mesti mengekalkan semua hak cipta dan proprietari lain yang terkandung di dalamnya. Anda bersetuju untuk tidak memintas, melumpuhkan atau sebaliknya mengganggu ciri keselamatan Laman Web atau ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan mana-mana Data atau menguatkuasakan batasan penggunaan Laman Web atau Data di dalamnya.

15. Pertikaian

1. Interaksi anda dengan pengguna lain, sama ada individu, syarikat dan / atau organisasi dan sama ada Khidmat Profesional atau Pengguna Perkhidmatan, yang didapati di atau melalui Laman Web, termasuk pembayaran dan prestasi mana-mana Perkhidmatan, dan apa-apa terma, syarat, waranti atau perwakilan lain yang berkaitan dengan urus niaga tersebut, semata-mata di antara anda dan pihak ketiga atau pengguna tersebut. Anda patut mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah dan menjalankan siasatan atau pertanyaan yang diperlukan yang anda anggap perlu atau sesuai sebelum meneruskan untuk menyewa, membayar atau berurus niaga dengan pihak ketiga tersebut atau pengguna untuk apa jua tujuan.

2. Anda memahami dan mengakui bahawa membuat keputusan sama ada untuk:

1. menggunakan servis Khidmat Profesional

2. menyediakan Perkhidmatan kepada Pengguna Perkhidmatan; atau

3. menggunakan maklumat yang terkandung dalam Kandungan Yang Dihantar adalah keputusan peribadi anda, yang mana anda sendiri bertanggungjawab. Anda faham bahawa SemuaSettle tidak boleh membuat perwakilan mengenai kesesuaian mana-mana pengguna yang boleh anda pilih untuk berinteraksi dengan atau melalui Laman Web dan / atau ketepatan atau kesesuaian sebarang nasihat, maklumat, atau cadangan yang dibuat oleh mana-mana pengguna.

3. Sekiranya terdapat pertikaian di antara anda dan Pengguna Perkhidmatan, Khidmat Profesional atau mana-mana pihak ketiga atau pengguna yang berkaitan dengan Laman Web, pertikaian tersebut akan diselesaikan di antara anda dan Pengguna Perkhidmatan, Khidmat Profesional atau mana-mana pihak ketiga atau pengguna, dan SemuaSettle tidak akan mempunyai atau memegang apa-apa tanggungjawab, liabiliti atau kewajipan berhubung dengannya.

4. WALAU APA PUN YANG DISEBUTKAN DI ATAS, ANDA BERSETUJU BAHAWA SEMUASETTLE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS APA-APA KERUGIAN ATAU APA-APA KEROSAKAN YANG DITANGGUNG AKIBAT DARIPADA SEBARANG TRANSAKSI ATAU URUSAN. JIKA TERDAPAT PERTIKAIAN DI ANTARA PENGGUNA DI LAMAN WEB, ATAU ANTARA PENGGUNA DAN PIHAK KETIGA, ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA SEMUASETTLE TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK TERLIBAT. DI DALAM PERISTIWA TIMBUL PERTIKAIAN DI ANTARA ANDA DAN SATU ATAU LEBIH PENGGUNA ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA, ANDA DENGAN INI MELEPASKAN SEMUASETTLE, PEGAWAI, PENGURUS, AHLI, PENGARAH, PEKERJA, PEGUAM, EJEN, DAN PENGGANTI HAK DARIPADA SEBARANG TUNTUTAN, DAN GANTI RUGI (SEBENAR DAN BERBANGKIT) DARI SETIAP JENIS ATAU SIFAT, DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKETAHUI, DISYAKI ATAU TIDAK DISYAKI, DIJANGKA ATAU TIDAK DIJANGKA, DIDEDAHKAN ATAU TIDAK DIDEDAHKAN, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU DENGAN APA-APA CARA YANG BERKAITAN DENGAN PERTIKAIAN DAN / ATAU LAMAN WEB ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN DI BAWAHNYA.

16. Iklan Dan Pautan Pihak Ketiga

1. Aspek Laman Web dan perkhidmatan SemuaSettle yang lain mungkin disokong oleh hasil pengiklanan. Oleh itu, SemuaSettle mungkin memaparkan iklan dan promosi pada perkhidmatan. Bentuk, mod dan tahap pengiklanan oleh SemuaSettle di Laman Web adalah tertakluk kepada perubahan dan kemunculan iklan pada Laman web tidak semestinya menandakan sokongan terhadap sebarang produk atau perkhidmatan yang diiklankan oleh SemuaSettle. Anda bersetuju bahawa SemuaSettle tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan atau kerosakan yang ditanggung oleh anda akibat daripada sebarang urusan atau sebagai hasil daripada kehadiran pengiklan tersebut di Laman Web.

2. Laman Web boleh memberikan, atau pihak ketiga boleh menyediakan, pautan, borang hubungan dan / atau nombor telefon ke laman web lain atau sumber, termasuk, tanpa batasan, rangkaian sosial, blog dan laman web di mana anda dapat masuk ke Laman Web tersebut menggunakan akaun sedia ada dan log masuk kelayakan untuk laman web pihak ketiga tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa SemuaSettle tidak bertanggungjawab ke atas ketersediaan laman atau sumber luar, dan tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, pengiklanan, produk, barang atau perkhidmatan pada atau yang boleh didapati dari laman web atau sumber tersebut. Kecuali dengan jelas dinyatakan di Laman Web, pautan ke laman web pihak ketiga tidak semestinya dianggap sebagai atau ditafsirkan sebagai pengesahan SemuaSettle terhadap laman pihak ketiga tersebut atau mana-mana produk atau perkhidmatan yang ditawarkan melalui mereka.

3. Kami tidak memantau atau mempunyai sebarang kawalan, dan tidak membuat tuntutan atau perwakilan mengenai laman web pihak ketiga. Sekiranya pautan tersebut disediakan oleh kami, ia hanya disediakan sebagai kemudahan, dan pautan ke laman web pihak ketiga tidak semestinya menunjukkan sokongan kami, pengangkatan atau penajaan, atau gabungan dengan, laman web pihak ketiga sedemikian.

4. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa SemuaSettle tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan, secara langsung atau tidak langsung, ke atas apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan atau berkaitan dengan penggunaan atau bergantung kepada mana-mana kandungan, pengiklanan, produk, barang tersebut atau perkhidmatan yang tersedia di atau melalui mana-mana laman web atau sumber. Sebaik sahaja anda meninggalkan Laman Web kami, Terma dan Syarat ini tidak lagi menguasai anda dan anda dinasihatkan untuk memeriksa terma dan syarat laman web tersebut. Anda juga mengakui bahawa anda wajib mematuhi mana-mana terma dan syarat mana-mana pihak ketiga yang anda hubungi sama ada secara langsung atau tidak langsung melalui penggunaan Laman web, dan anda menerima semua tanggungjawabnya. Urusan anda dan komunikasi melalui Laman Web dengan mana-mana pihak lain daripada SemuaSettle adalah semata-mata antara anda dan pihak ketiga sedemikian. Mana-mana aduan, kebimbangan atau soalan yang anda ada berkaitan dengan bahan yang disediakan oleh pihak ketiga hendaklah dihantar terus ke pihak ketiga yang berkenaan.

17. Penafian Waranti, Batasan Liabiliti dan Ganjaran

1. ANDA BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN WEB ADALAH RISIKO ANDA SENDIRI.SEMUASETTLE, PEGAWAI-PEGAWAI, PARA PENGARAH, PEKERJA DAN EJEN TIDAK MEMBUAT JAMINAN DAN / ATAU PERWAKILAN DAN MENAFIKAN SEMUA WARANTI, PERWAKILAN DAN / ATAU SYARAT-SYARAT SAMA ADA YANG TERSURAT ATAU TERSIRAT ATAU HASIL DARIPADA ATAU DI BAWAH DAN BERKAITAN DENGAN LAMAN WEB DAN DARIPADA PENGGUNAAN ATAU KESALAHAN ANDA UNTUK GUNA TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA: -

1. KETEPATAN, KESEMPURNAAN, KEBOLEHDAGANGAN, KUALITI YANG MEMUASKAN, PERKHIDMATAN ATAU OPERASI TANPA KESILAPAN DAN GANGGUAN, KESINAMBUNGAN DAN KETERSEDIAAN PERKHIDMATAN ATAU OPERASI, KESERASIAN DAN KEGUNAAN DENGAN PIHAK KETIGA ATAU LAIN-LAIN PERKHIDMATAN, KECERGASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, KESERONOKAN YANG TENANG, TIADA PENCEROBOHAN HAK PIHAK KETIGA PADA LAMAN WEB ATAU MANA-MANA PERKHIDMATAN YANG SEMUASETTLE SEDIAKAN.

2. SEBARANG KESILAPAN, KETINGGALAN ATAU KETIDAKTEPATAN DALAM SEBARANG BAHAN, KANDUNGAN, MESEJ, PENGHANTARAN ATAU TINDAKAN, SAMA ADA DIHANTAR, DISIARKAN, DIIKLANKAN, DITAWARKAN ATAU YANG BOLEH DIDAPATI DI LAMAN WEB (SAMA ADA OLEH SEMUASETTLE ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA MELALUI LAMAN WEB);

3. SEBARANG AKSES YANG TIDAK DIBENARKAN ATAU PENGGUNAAN LAMAN WEB ATAU SERVER, DATA ATAU MAKLUMAT SEMUASETTLE;

4. SEBARANG PEMBERHENTIAN, PENAMATAN ATAU GANGGUAN PENGHANTARAN KE ATAU DARI LAMAN WEB;

5. SEBARANG VIRUS KOMPUTER, CACING, TROJAN KUDA ATAU MALWARE LAIN ATAU DENGAN MENYALAHI UNDANG-UNDANG ATAU KAPASITI RANGKAIAN MEMBEBANKAN SAMA ADA DIHANTAR KE ATAU MELALUI LAMAN WEB SAMA ADA DISEBABKAN OLEH TINDAKAN PIHAK KETIGA ATAU SEBALIKNYA;

6. SEBARANG TRANSAKSI ATAU PENGHANTARAN DI ANTARA ANDA DAN MANA-MANA PEMBEKAL PRODUK ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA ATAU DALAM SEBARANG MEDIUM SEKALI PUN;

7. SEBARANG GANGGUAN, PENYALAHGUNAAN, HENDAPAN, MENGANCAM, MEMFITNAH, MENYERANG, MELANGGAR, MENYALAHI ATAU MENYERAHKAN SECARA HARAM, BAHAN, KANDUNGAN, MESEJ, PENGHANTARAN ATAU TINDAKAN OLEH MANA-MANA PENGGUNA LAMAN WEB ATAU SEBALIKNYA.

2. ANDA DENGAN JELAS MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA SEJAUH MANA YANG DILULUSKAN OLEH UNDANG-UNDANG, DALAM APA-APA KEADAAN SEKALI PUN SEMUASETTLE, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA DAN EJEN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, BERSAMPINGAN, ISTIMEWA, UMUM, HUKUMAN, TELADAN, KEROSAKAN BERBANGKIT ATAU APA-APA BENTUK KEROSAKAN, KEHILANGAN ATAU KECEDERAAN DALAM APA JUA BENTUK (TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEHILANGAN KEUNTUNGAN), RASUAH ATAU KEHILANGAN DATA, KEGAGALAN DALAM PENGHANTARAN DATA ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN TANPA MENGIRA TEORI LIABILITI (KONTRAK, TORT ATAU SEBALIKNYA) YANG TIMBUL ATAU TERHASIL DARIPADA ATAU DI BAWAH DAN BERKAITAN DENGAN LAMAN WEB DAN DARI PENGGUNAAN ANDA ATAU KETIDAKUPAYAAN UNTUK MENGGUNAKANNYA,TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA:-

1. KETEPATAN, KESEMPURNAAN, KEBOLEHDAGANGAN, KUALITI YANG MEMUASKAN, PERKHIDMATAN TANPA GANGGUAN ATAU OPERASI TANPA KESILAPAN ATAU, KESINAMBUNGAN DAN KETERSEDIAAN PERKHIDMATAN ATAU OPERASI, KESERASIAN DAN KEGUNAAN DENGAN PIHAK KETIGA ATAU LAIN-LAIN PERKHIDMATAN, KECERGASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, KESERONOKAN YANG TENANG, DAN TIADA PENCEROBOHAN HAK PIHAK KETIGA PADA LAMAN WEB
2. SEBARANG KESILAPAN, KETINGGALAN ATAU KETIDAKTEPATAN DALAM SEBARANG BAHAN, KANDUNGAN, MESEJ, PENGHANTARAN ATAU TINDAKAN, SAMA ADA DIHANTAR, DISIARKAN, DIIKLANKAN, DITAWARKAN ATAU YANG BOLEH DIDAPATI DI LAMAN WEB (SAMA ADA OLEH SEMUASETTLE ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA MELALUI LAMAN WEB, MANA-MANA LAMAN WEB, PENYERAHAN ATAU APA-APA CARA LAIN);3. SEBARANG AKSES YANG TIDAK DIBENARKAN ATAU PENGGUNAAN LAMAN WEB ATAU SERVER, DATA ATAU MAKLUMAT SEMUASETTLE;

4. SEBARANG PEMBERHENTIAN, PENAMATAN ATAU GANGGUAN PENGHANTARAN KE ATAU DARI LAMAN WEB;

5. SEBARANG VIRUS KOMPUTER, CACING, TROJAN KUDA ATAU MALWARE LAIN ATAU DENGAN MENYALAHI UNDANG-UNDANG ATAU KAPASITI RANGKAIAN MEMBEBANKAN SAMA ADA DIHANTAR KE ATAU MELALUI LAMAN WEB SAMA ADA DISEBABKAN OLEH TINDAKAN PIHAK KETIGA ATAU SEBALIKNYA;

6. SEBARANG TRANSAKSI ATAU PENGHANTARAN DI ANTARA ANDA DAN MANA-MANA PEMBEKAL PRODUK ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA ATAU DALAM SEBARANG MEDIUM SEKALI PUN;

7. SEBARANG GANGGUAN, PENYALAHGUNAAN, HENDAPAN, MENGANCAM, MEMFITNAH, MENYERANG, MELANGGAR, MENYALAHI ATAU MENYERAHKAN SECARA HARAM, BAHAN, KANDUNGAN, MESEJ, PENGHANTARAN ATAU TINDAKAN OLEH MANA-MANA PENGGUNA LAMAN WEB ATAU SEBALIKNYA.

3. ANDA BERSETUJU UNTUK MENANGGUNG RUGI DAN TIDAK MEMBAHAYAKAN SEJAUH MANA YANG DILULUSKAN OLEH UNDANG-UNDANG, SEMUASETTLE, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA DAN EJEN DARI DAN KE ATAS SEBARANG DAN SEMUA TUNTUTAN, GANTI RUGI, OBLIGASI, KERUGIAN, LIABILITI, KOS, HUTANG DAN / ATAU PERBELANJAAN DALAM APA JUA BENTUK YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN WEB OLEH ANDA, PELANGGARAN DAN / ATAU PENCEROBOHAN MANA-MANA SYARAT DALAM TERMA PENGGUNAAN INI OLEH ANDA, PENCEROBOHAN DAN / ATAU PELANGGARAN APA-APA HAK PIHAK KETIGA OLEH ANDA DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA HAK CIPTA, HARTA INTELEK, HARTA DAN / ATAU HAK PRIVASI.

18. Yuran Dan Cukai

1. SemuaSettle berhak atas budi bicara mutlaknya untuk mengenakan yuran kepada Pengguna Perkhidmatan dan / atau Khidmat Profesional untuk Perkhidmatan SemuaSettle dan penggunaan Laman Web, termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran untuk menghubungi Pengguna Perkhidmatan, memberi respon kepada permintaan dari Pengguna Perkhidmatan, atau menjalankan transaksi dengan Pengguna Perkhidmatan melalui SemuaSettle. SemuaSettle berhak untuk mengenakan yuran untuk kemudahan tersebut mengikut budi bicara mutlaknya dan dengan menggunakan Laman Web, anda bersetuju untuk membayar apa-apa yuran yang mungkin SemuaSettle akan beritahu dan tetapkan dari semasa ke semasa.

2. SemuaSettle bertindak semata-mata sebagai platform dalam talian untuk Pengguna Perkhidmatan berhubung dengan Khidmat Profesional bagi tujuan berurus niaga untuk menerima dan menyediakan Perkhidmatan. SemuaSettle sendiri bukan Khidmat Profesional atau Pengguna Perkhidmatan, dan tidak bertanggungjawab untuk menjelaskan atau membayar apa-apa cukai atau mematuhi dengan mana-mana undang-undang yang berkaitan dengan cukai atau pematuhan yang berkaitan untuk mana-mana urusniaga, jualan atau perkhidmatan yang disediakan oleh mana-mana Khidmat Profesional kepada mana-mana Pengguna Perkhidmatan. Anda faham, mengakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk laporan cukai anda sendiri dan kewajipan pematuhan statutori.

3. Sebarang yuran yang Syarikat boleh mengenakan Pembekal Perkhidmatan perlu dijelaskan dengan serta merta dan boleh dikembalikan bagi Perkhidmatan terpilih sahaja sekiranya Pengguna dan Pembekal Perkhidmatan telah menyelesaikan proses pembatalan dan pengembalian dengan sebaiknya. Para Pembekal Perkhidmatan dan Pengguna Perkhidmatan membenarkan SemuaSettle untuk mengutip yuran bagi pihak mereka. Yuran untuk Perkhidmatan yang diberikan tidak termasuk yuran penggunaan perisian akan dikeluarkan kepada Pembekal Perkhidmatan dalam tempoh 10 hari dari tarikh yuran yang diterima oleh SemuaSettle.

4. PEMBEKAL PERKHIDMATAN MENGAKUI BAHAWA JUMLAH YURAN YANG DIKENAKAN UNTUK PEMBEKAL PERKHIDMATAN OLEH PENGGUNA ADALAH TERMASUK YURAN PENGGUNAAN PERISIAN, YANG ANDA AKAN KUTIP BAGI PIHAK SemuaSettle. YURAN PENGGUNAAN PERISIAN BERKENAAN AKAN DITENTUKAN OLEH SEMUASETTLE BERGANTUNG KEADAAN DARI MASA KE MASA. 5. SemuaSettle berhak, secara mutlak keatas budi bicaranya, menawarkan promosi dengan ciri-ciri dan kadar yang berbeza kepada mana-mana Penyedia Perkhidmatan atau Pengguna dimana tawaran promosi ini perlu dipatuhi oleh anda. SemuaSettle berhak menentukan atau menukar yuran/harga menurut budi bicara SemuaSettle secara mutlak mengikut keperluan dan kesesuaian bagi perniagaannya.

6. Pengguna boleh memilih untuk membayar perkhidmatan secara tunai dan jika ada, melalui kad kredit atau debit ("kad"), atau pemindahan wang melalui bank. Jika Pengguna memilih untuk membuat pembayaran kepada Penyedia Perkhidmatan melalui Kad, segala pembayaran kepada Penyedia Perkhidmatan bagi Perkhidmatan mereka akan disalurkan kepada Penyedia Perkhidmatan dalam kuantum yang telah dipersetujui bagi tempoh 10 hari dari tarikh SemuaSettle menerima pembayaran tersebut.

7. SemuaSettle berhak untuk menggantung pemprosesan sebarang urus niaga dimana ianya boleh dipercayai atas sebab munasabah bahawa urus niaga itu berkemungkinan berunsur penipuan, menyalahi undang-undang atau melibatkan sebarang aktiviti jenayah atau jika ianya percaya bahawa Pengguna dan Pembekal Perkhidmatan telah melanggar Terma dan Syarat di antara Pembekal Perkhidmatan dan Pengguna Perkhidmatan serta SemuaSettle. Di dalam kejadian tersebut, anda tidak boleh meletakkan tanggung jawab atas SemuaSettle bagi sebarang penidakkan, penangguhan, penggantungan atau pembatalan, sebarang pembayaran kepada anda.

8. Anda bersetuju untuk bekerjasama berhubung dengan sebarang penyiasatan jenayah yang perlu dilakukan untuk membantu SemuaSettle dalam menuruti sebarang penyiasatan dalaman, arahan dari pihak berkuasa atau undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan.

19. Bukan Parti / Tiada Agensi atau Perkongsian

1. Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa SemuaSettle BUKAN sebuah parti kepada mana-mana perjanjian lisan atau bertulis untuk Perkhidmatan atau sebarang perjanjian atau kontrak yang dibuat di antara Pengguna Perkhidmatan dan Khidmat Profesional yang berkaitan dengan mana-mana Perkhidmatan yang ditawarkan, secara langsung atau secara tidak langsung, melalui Laman Web.
2. Tiada agensi, perkongsian, usaha sama, atau pekerjaan diwujudkan akibat daripada Terma Penggunaan atau penggunaan mana-mana bahagian Laman web oleh anda. Anda tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk mengikat SemuaSettle dalam apa jua cara. Semua Khidmat Profesional adalah bebas daripada SemuaSettle. SemuaSettle mahupun mana-mana pengguna Laman web boleh mengarahkan atau mengawal aktiviti harian lain, atau membuat atau menganggap sebarang kewajiban bagi pihak yang lain.

20. Syarat Keseluruhan

Syarat Penggunaan, bersama-sama dengan Dasar Privasi dan mana-mana undang-undang atau notis lain atau Dasar Tambahan yang diterbitkan oleh SemuaSettle di Laman Web, akan membentuk keseluruhan perjanjian di antara anda dan SemuaSettle mengenai Laman Web. Jika mana-mana peruntukan Terma Penggunaan dianggap tidak sah oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, ketidaksahihan peruntukan tersebut tidak akan menjejaskan kesahihan peruntukan Terma Penggunaan yang selebihnya, yang akan terus berkuatkuasa dan mempunyai kesan.

21. Undang-Undang Kuatkuasa

Terma Penggunaan ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan anda bersetuju untuk tunduk kepada bidangkuasa mahkamah di Malaysia dalam apa-apa tuntutan atau pertikaian.