image

( Allsettle Media Enterprise 003018683-D)
Dasar Privasi ini berkuatkuasa pada 10 September 2019.


Misi SemuaSettle adalah untuk membantu orang ramai mencari dan menyewa penyedia perkhidmatan terbaik untuk keperluan anda, dan menjadi pemacu pemasaran untuk perniagaan. Kami menghargai privasi anda. Anda diberi kuasa untuk memutuskan atas maklumat peribadi yang anda kongsi dengan kami. Kami juga berkongsi dengan anda bagaimana kami boleh menggunakan maklumat peribadi yang anda kongsi dengan kami. Istilah tetap yang digunakan di sini akan membawa maksud yang sama seperti yang ditakrifkan dalam Terma dan Syarat kami, melainkan dinyatakan sebaliknya. SemuaSettle komited untuk mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA") Malaysia. Kenyataan Dasar Privasi ini menetapkan bagaimana Semua Settle mengumpul dan menggunakan data peribadi anda. Ia juga menetapkan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kami berkaitan dengan perlindungan data peribadi.

Pengumpulan dan Penggunaan Data Peribadi

Anda secara umum boleh melayari Laman Web SemuaSettle tanpa memberikan sebarang Data Peribadi dan mungkin tetap tanpa nama.alau bagaimanapun, untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dan pengalaman optimum di Laman Web kami, anda boleh memilih dan membuat keputusan untuk membuat Akaun atau untuk mendaftarkan butiran anda dengan kami, dalam hal ini anda mungkin perlu memberikan maklumat peribadi seperti (tetapi tidak terhad kepada) nama anda, nombor telefon, lokasi atau alamat geografi umum, alamat e-mel atau apa-apa maklumat lain yang mungkin mengenal pasti anda ("Data Peribadi"). Data Peribadi tersebut boleh digunakan untuk:

1. membolehkan anda mengakses dan menggunakan Perkhidmatan Laman Web dan SemuaSettle;
2. menghantar e-mel, SMS atau sebarang bentuk komunikasi lain yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web anda, seperti untuk mengesahkan identiti anda, maklumat peribadi, merujuk anda kepada Perkhidmatan Profesional untuk Perkhidmatan yang anda minta atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan SemuaSettle; dan
3. tambah anda ke senarai mel kami, untuk menghantar bahan pemasaran dan promosi yang kami rasakan anda mungkin berminat dari masa ke semasa. Anda boleh membuat keputusan pada bila-bila masa untuk berhenti melanggan senarai kami dan berhenti menerima bahan pemasaran dan promosi melalui pautan dalam komunikasi tersebut atau dengan menghantar e-mel kepada kami di info@ssemuasettle.com

Maklumat Lain Terkumpul

Apabila anda melawati Laman Web kami, kami juga secara automatik boleh merekod maklumat anda setiap kali anda melawat Laman Web. Data ini tidak mengenal pasti anda sebagai individu dan mungkin termasuk:

1. Alamat IP komputer anda;
2. Jenis pelayar;
3. Laman-laman yang anda lawati di Laman Web kami; dan
4. Masa yang diluangkan untuk halaman, item dan maklumat yang dicari di laman web kami, waktu dan tarikh akses dan statistik lain.

Maklumat ini dikumpul untuk analisis dan penilaian bagi membantu kami meningkatkan Perkhidmatan Laman Web dan SemuaSettle. Data ini dikumpul secara tanpa nama (anonymous) dan tidak akan digunakan bersekutu dengan mana-mana Data Peribadi. Sebagai sebahagian daripada perkara di atas, kami mungkin menggunakan cookies dan Google Analytics. Kami juga boleh menggunakan pemasaran semula dengan Google Analytics untuk mengiklankan secara dalam talian. Penjual pihak ketiga, termasuk Google, boleh memaparkan iklan kami di laman web di seluruh Internet.

Pautan ke Laman Web Lain

Kami mungkin menyediakan pautan ke laman web lain yang bukan dibawah kawalan kami, ini termasuk laman web Profesional Perkhidmatan kami. Kami tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi, produk, perkhidmatan atau sebarang kandungan laman web atau halaman yang tidak dikawal oleh kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang tindakan atau dasar laman web pihak ketiga. Tambahan pula, kami menolak semua tanggungjawab untuk kegunaan lanjut alamat e-mel atau apa-apa maklumat lain yang dapat dikenalpasti secara peribadi yang telah anda berikan ke kedai afiliasi atau laman web lain yang mungkin berkait dengan kami tetapi tidak berada di bawah kawalan kami. Anda dinasihatkan untuk menyemak dasar privasi laman web tersebut.

Pendedahan maklumat

Kami tidak menjual, mengedar atau menyewa Data Peribadi atau maklumat yang anda berikan atau sebaliknya yang diterima SemuaSettle daripada pihak ketiga melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang, atau dengan izin anda. Walau bagaimanapun, kami boleh mendedahkan atau memindahkan Data Peribadi atau maklumat dengan tujuan memenuhi perkhidmatan kami kepada anda dan ini mungkin termasuk pendedahan kepada mana-mana pembekal perkhidmatan profesional pihak ketiga kepada kami, yang secara rasmi terlibat bersama kami untuk membantu menyediakan perkhidmatan Laman Web dan Perkhidmatan SemuaSettle.

Perlindungan Maklumat

SemuaSettle komited untuk mengambil langkah-langkah yang munasabah dan praktikal untuk memastikan bahawa segala maklumat atau data peribadi yang kami terima atau miliki dilindungi daripada kerugian, penyalahgunaan, pengubahsuaian atau apa-apa penggunaan tanpa izin atau tidak sengaja, akses, pendedahan, pengubahsuaian, perubahan atau kemusnahan. Kami memastikan bahawa semua Data Peribadi yang dikumpul akan disimpan dan terjamin selamat. Kami melindungi maklumat peribadi anda dengan:

1. Membatas akses kepada Data Peribadi;
2. Mengekalkan dan melaksanakan langkah-langkah untuk mencegah akses komputer yang tidak dibenarkan; dan
3. Memusnahkan dan / atau memadamkan maklumat peribadi anda dengan selamat apabila tidak diperlukan lagi.

Maklumat Hubungan untuk Akses, Pembetulan, Pertanyaan

Sekiranya anda ingin:

1. akses; atau
2. membuat apa-apa pembetulan kepada,

Data Peribadi yang dikumpulkan oleh SemuaSettle daripada anda, atau mempunyai pertanyaan mengenai Data Peribadi anda, sila hubungi kami melalui e-mel di info@ssemuasettle.com

Perubahan kepada Dasar Privasi

SemuaSettle boleh menyemak Dasar Privasi ini dari masa ke semasa, sebagaimana yang difikirkannya perlu. Anda akan dimaklumkan mengenai sebarang perubahan sedemikian. Dengan mengakses atau meneruskan penggunaan perkhidmatan kami selepas sebarang perubahan kepada Dasar Privasi ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Dasar Privasi ini termasuk sebarang perubahan yang dibuat kepadanya. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, anda boleh menghubungi kami di info@ssemuasettle.com